ADANA


TARİHİ:  Çukurova ve Adana Bölgesi;  çok eski tarihlerden beri yerleşim bölgesi olarak kullanılmış olup,  Yontma Taş Devri’nden kalan izlere rastlanmaktadır.  Eski tarihi belgelerde Çukurova’dan Klikya Bölgesi, Hitit yazılı levhalarında Adana Ülkesi (Uru Adania) olarak bahsedilir.  M.Ö. 12.yy’da Hititler tarafından ele geçirilen bölge;  M.Ö. 9.yy’da Asurlular,  M.Ö. 6.yy’da Persler’in hakimiyetine girmiştir.  M.Ö. 333’de Büyük İskender’in egemenliğine giren bölge,  M.Ö. 323 yılında ise Selefkiler’e bağlandı.  M.Ö. 66’da ise Romalı Konsül Pompeius’un hakimiyetine girdi.  Hz Ömer döneminde İslam ordusu Adana’ya kadar gelmiş, daha sonra 704 yılında, Halife Abdulmelik tarafından Emevi topraklarına katılmıştır.  Abbasiler döneminde;  doğudan gelen Türkmen Göçmenleri bu bölgeye yerleştirildi.  Yerleştirilen Türkmenlerin çoğu; Üçok Kolu’na bağlı Yüreğirler,  Kınık,  Bayındır,  Eymür boyları ile Bozoklar Kolu’na bağlı Bayatlar,  Dögerler,  Avşarlar ve Kırkınlar boylarıdır.  Abbasi Devleti zayıflayınca,  bölge Bizans tarafından ele geçirildi ve halk katliamı yapıldı. Bölge halkının bir kısmı dağlık bölgelere kaçtı.  1071 Malazgirt Zaferi sonrası, 1084 yılında Alparslan’ın oğlu Melikşah bölgeyi tamamen Türk Hakimiyeti’ne aldı. 

Adana1

Çevreye dağılan ve yeni gelen Türkler,  şehirlere yerleşti.  1097’de Haçlı’ların,  1132 yılında Ermenilerin eline geçen Adana Bölgesi,  1137 yılında Bizanslıların,  1170 yılında tekrar Ermenilerin kontrolüne girdi.  1352 yılında kurulan Ramazanoğulları Beyliği,  1517’de Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı Devletine dahil edildi.  1608’de Halep Beylerbeyliğine bağlandı. 1800’lü yıllarda,  bir ara Osmanlılar’a karşı ayaklanan;  Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından ele geçirilen Adana,  1840 yılında tekrar Osmanlı’lara verildi.  1886 yılında Adana Eyaleti oldu.  I. Dünya Savaşı sonunda,  18 Aralık 1918’de Fransızlar tarafından işgal edildi.  Fransızlar ve onların getirdiği Ermeniler;  bölgede terör estirmiş,  bölge halkı cinayet ve katliamlara maruz kalmıştır.  İşgale ve zulme karşı;  yöre halkı hemen organize olarak Klikya Milli Kuvvetler Teşkilatını oluşturup,  Çukurova’yı bölgelere ayırarak her bölgeye milis kuvvetleri ve komutanları tayin ettiler.  Organize olan kuvvetler savunma ve saldırı hareketini başlattı.  Çetin çatışmalar sonunda 1920 yılında Gülek-Karboğazı’nda,  Fransızlar püskürtülerek komutanları esir alındı.  Bu olay Fransızların dağlık bölgelerden çekilerek,  Adana-Mersin hattına dönmelerini sağladı.  Türk birliklerine de moral kaynağı oldu.  Ancak, bu yenilgi üzerine; 10 Temmuz 1920’de Ermenilerin başlattığı soykırım hareketi,  Türklerin Toroslara doğru kaçmalarına neden oldu.  Tarihte bu hadiseye ‘kaç kaç’ olayı denilmiştir. Bu olaydan sonra,  5 Ağustos 1920’de, Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak Paşa’nın iştiraki ile Pozantı’da Kongre toplandı,  il merkezi oraya taşındı.  Türk Direnişçiler;  daha büyük bir azimle Fransız ve Ermeniler üzerine giderek, büyük kayıplar verdilerse de (Ruhları şadolsun) onları yenilgiye uğrattılar. Fransızlar;  TBMMM’ni tanıyarak,  20 Ekim 1921’de antlaşma imzaladı.  5 Ocak 1922 tarihinde Ermenilerle birlikte Çukurova’dan tamamen çekildiler.  Adana, tekrar il merkezi oldu.  1934 yılında adı Seyhan olarak değiştirildi,  1956 yılında tekrar Adana oldu.  1996 yılında Osmaniye il yapılarak, Adana’dan ayrıldı, Kadirli ve Bahçe ilçeleri de Osmaniye’ye bağlandı.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tarih boyunca birçok medeniyetin yaşadığı Adana’nın en eski yerleşim bölgesi bu günkü Tepebağ mahallesi olup,  zaman içinde genişlemesini ve gelişmesini sürdürmüş,  Ramazanoğulları döneminde;  yeni mahalle ve tarihi eserler meydana getirilmiştir.  Bugünkü Kalekapısı bölgesinde bulunan Adana Kalesi; Mehmet Ali Paşa tarafından yıktırılmıştır.  Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında,  dış göçlerle gelenlerin bir kısmı Adana’ya yerleştirilmiş,  tarıma elverişli topraklar sayesinde sürekli göç almış,  1960 sonrasında tarıma dayalı imalat sanayinin gelişmesi ile de bir sanayi kenti olmuştur.  Ancak, 1980 sonrası ekonomide serbest piyasa dönemi ve dışa açılımın başlaması ile tarım ve sanayide rekabet şartları il ekonomisinde daralmaya neden olmuş,  bir müddet bocalama dönemi yaşanmıştır.  Yine 1980 sonrası;  kentin imar çalışmaları hızlandırılmış,  yeni mahalleler ve yollar açılmış,  şehrin büyük köyden düzenli bir kent haline dönüştürülmesi çalışmaları devam etmiş ve etmektedir.  Ayrıca Seyhan Barajı ve şehri ikiye bölen Seyhan Irmağı çevresinde dinlenme ve piknik alanları oluşturulmuş,  yeşil alanlar genişletilmiştir.  Bu gün Adana;  yaklaşık 250 mahallesi,  467 köyü ve 2.125.000 nüfusu ile Türkiye’nin beşinci ilidir.

İDARİ YAPI:

Eski çağlardan beri yerleşim yeri olan Adana;  merkezi hükümeti temsilen vali,  yerel yönetim olarak belediye tarafından yönetilir. Adana Belediyesi;  1871 yılında kurulmuş olup,  1986 yılında büyük şehir statüsüne bağlanmıştır. Aynı yıl Seyhan ve Yüreğir ilçe belediyeleri kurulmuş, 2006 yılında Karaisalı ilçesi büyük şehir sınırlarına dahil edilmiş,  2008 yılında da Çukurova ve Sarıçam ilçe belediyeleri oluşturularak büyük şehir belediyesine bağlanmıştır. 2014 yılı itibarı ile bütün ilçeler Büyükşehir’e bağlanmıştır.

Cumhuriyet Dönemi Adana Belediye Başkanları:

 1. -Alimünif Bey                           1922-1926
 2. -Turhan Cemal Beriker         1926-1938
 3. -Kasım Ener                            1939-1946
 4. -Fazlı Meto                                1946-1947
 5. -Hazım Savcı                            1947-1950
 6. -Numan Güreli                         1950-1951
 7. -Zahit Akdağ                             1951-1954
 8. -Ali Sepici                                 1954-1955
 9. -Ali Bozdanoğlu                       1955-1956
 10. -Galip Avşaroğlu                    1956-1958
 11. -Daniş Arıkoğlu                       1958-1959
 12. -Ali Sepici                                 1959-1960
 13. -Talat Sungur (Asker)            1960-1960
 14. -Gaffur Soylu                            1960-1960
 15. -Mukadder Öztekin                 1960-1963
 16. -Ali Sepici                                 1963-1968
 17. -Erdoğan Özlüşen                 1968-1973
 18. -Ege Bağatur                           1973-1977
 19. -Selahattin Çolak                   1977-1980
 20. -Nuri Korkmaz (Asker)          1980-1981
 21. -Ali Mehmet Kelecek             1981-1984
 22. -Aytaç Durak                            1984-1989
 23. -Selahattin Çolak                   1989-1994
 24. -Aytaç Durak                            1994-2010
 25. -Zihni Aldırmaz(Vekil)         2010-2014
  -Hüseyin Sözlü                         2014-D.Ediyor

 

COĞRAFİ YAPI: Adana ili,  Akdeniz Bölgesi’nin doğu bölümünde;  Kayseri, Niğde,  İçel,  Hatay,  Osmaniye ve Kahramanmaraş illeri arasında ,  Akdeniz’e kıyısı bulunan,  14.000 km2 yüzölçümlü,  büyülkşehir statüsünde bir ildir. Denizden yüksekliği ortalama 23 mt’dir.  Seyhan, Yüreğir,  Çukurova ve Sarıçam şehir merkezinde olmak üzere;  Aladağ,  Ceyhan,  Feke,  İmamoğlu, Karaisalı,  Karataş,  Kozan,  Pozantı,  Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerinden oluşmuştur.  il merkezinden geçen ve şehri ikiye bölen Seyhan nehri;  regülatör köprünün yapılması ile bir iç göl halini almıştır.  Adana ili yeryüzü şekilleri bakımından ovalık,  engebeli araziler ve dağlık kesimlerden meydana gelmiştir.  Ovalık kesim;  nehirlerin getirdiği alivyonların oluşturduğu Çukurova ile onun kuzey kesiminde oluşmuş Yukarıova bölümününden oluşur ve ikisine birden Adana ovası denir.  Ovalık kesim ile dağların arasında bulunan bölüm, hafif engebeli ve meyilli arazilerdir.  İlin kuzey batı,  kuzey ve kuzey doğu bölümleri;  Orta Toroslar tarafından çevrilmiştir.   İç Anadolu’yla Karayolu bağlantısını  sağlayan tek geçit olan Gülek Boğazı bu dağ sırasının batı bölümündedir.  Orta Toroslar;  Balkar Dağları,  Aladağlar ve Tahtalı Dağlarından oluşan üç sıra şeklindedir.  İlin doğu kesiminde ise Toros Dağları’nın devamı olan Amanoslar yer alır.  Bolkar Dağları batıda 2.500 mt’den başlayarak doğuya doğru yer yer 3.500 mt yükseklikteki tepelere ulaşır.  Bu dağ sırası üzerinde en yüksek tepe 3.524 mt ile Medetsiz’dir. Aladağlar,  Çakıt suyu vadisinden başlayıp doğuya doğru devam ederken; Çakıt,  Körkün,  Eğlence,  Zamantı suyu vadileri ile parçalanmıştır.  Dağ sırası üzerinde doğuya doğru ilerledikçe buzul göllerinden olan Yedi Göller’e ulaşılır. Aladağlar üzerinde Çamalan,  Tekir,  Bürücek,  Pozantı gibi plato alanları olan yaylalar vardır.  Bu dağ sırası üzerinde Orta Toroslar’ın en yüksek tepesi olan Demirkazık 3.756 mt’dir.  Tahtalı Dağları,  Seyhan Irmağı ile Zamantı ve Göksu kolları arasında uzanan dağlardır.  Bu dağlar üzerinde;  Koç Dağı,  Bey Dağı, Bakır Dağı gibi zirveler bulunur.  Dağlar arasında ise derin vadiler oluşmuştur.

adanaa

NÜFUS: Adana; 1.636.000 merkezde,  293.000 ilçelerde ve 196.000 köylerde olmak üzere toplam 2.125.000 nüfusa sahiptir(2013).  Nüfus bakımından en büyük ilçe Seyhan,  en az nüfusa sahip ise Feke’dir.  Adana nüfusunun %49,93’si erkek,  %50,07’si ise kadınlardan oluşmaktadır.
İlçeler ve Yaklaşık Nüfusları:

 • Seyhan         765.000
 • Yüreğir         421.000
 • Çukurova    340.000
 • Sarıçam      112 .000
 • Aladağ           16.100
 • Ceyhan        155.000
 • Feke               13.000
 • İmamoğlu    29.700
 • Karaisalı       21.700
 • Karataş         20.500
 • Kozan           123.000
 • Pozantı           18.100
 • Saimbeyli      16.600
 • Tufanbeyli     15.300
 • Yumurtalık    18.000
 • İKLİM: İl tipik Akdeniz iklimine sahiptir.  Kışlar ılık ve yağışlı, yazlar kurak ve sıcaktır.  Ovalık kesimde yaz ayları çok sıcak olup,  yüksek nemin de etkisi ile bunaltıcı bir hal alır.  Ovalık kesimden uzaklaşıp Toroslar’a doğru gidildikçe; Akdeniz İklimi ile Karasal iklim karışımı bir havaya ulaşılır.  Kış aylarında ovalık bölgede yağışlar yağmur,  yüksek bölgelerde kar şeklindedir. Yıllık ortalama yağış miktarı 650 mm,  ortalama sıcaklık ise 20 C  civarındadır.

BİTKİ ÖRTÜSÜ: İl topraklarını yaklaşık %30’u ormanlık alanlardan oluşur. Genel bitki örtüsü makiliklerdir.  Ovalık bölgede kültür bitkileri (Meyve ağaçları),  daha sonra makilikler (çalı),  Toroslar’a doğru kızılçam,  karaçam, meşe,  sedir ve köknar ağaçlarının oluşturduğu orman alanları vardır.  Toros zirvelerine doğru açık alanlar mevcuttur.

Maki bitki örtüsü

Maki bitki örtüsü

AKARSU VE BARAJLAR: İlin en önemli akarsuları Seyhan ve Ceyhan nehirleridir.
Seyhan Nehri;  Göksun ve Zamantı çaylarının birleşiminden meydana gelir, 560 km uzunluğunda olup,  Adana’dan geçerek Mersin körfezinden denize dökülür.  Ceyhan Nehri ise 509 km uzunluğa sahip olup,  İskenderun’da Akdenize ulaşır.  Bu iki ırmaktan başka; Seyhan Nehri’nin kolları olan Çakıt, Körkün ve Eğlence dereleri de vardır.
Seyhan Nehri üzerinde;  1956 yılında sulama ve elektrik üretim amaçlı Seyhan Barajı inşaa edilmiştir.  Yine,  Seyhan üzerinde;  1997 yılında tamamlanan ve elektrik üretimi,  sulama ve Adana’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Çatalan Barajı mevcuttur.  Seyhan Nehri üzerinde elektrik üretim amaçlı Yedigöze Barajı’da tamamlanmıştır.  Ayrıca Seyhan Nehri,  Çakıt,  Körkün ve Eğlence dereleri üzerinde özel kesim tarafından elektrik üretim amaçlı birçok santral yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.  Sulama amaçlı olarak da Kozan’da Kozan Göleti,  Karaisalı’da Nergislik Göleti vardır.

seyhan-nehri_450856

Seyhan Nehri

Ceyhan Nehri

Ceyhan Nehri

 

 

 

 

 

 

 

 

ULAŞIM: Bölgede ulaşım;  kara,  hava ve demiryolu ile sağlanmaktadır. Adana’yı İç Anadolu’ya bağlayan en önemli karayolu,  Gülek Boğazı ve Toroslar’dan geçen otoyol olup,  ayrıca Mersin üzerinden Güney Batı Akdeniz ve Karaman-Konya yolu bağlantısı mevcuttur.  Şehir içinden geçen otoyol Güney Doğu bağlantısını da gerçekleştirmektedir.  Yine Toroslardan aşarak Adana’ya ulaşan demiryolu ağı;  Doğu Anadolu,  İskenderun ve Mersin bağlantılıdır.  Hava yolu ulaşımı,  Şakirpaşa Hava Alanı ile sağlanmaktadır. Şehir içi ulaşımında Belediye’ye ait otobüsler,  özel halk otobüs ve minübüsleri kullanılmaktadır.  2010 yılında devreye giren Metro; 1 3,5 km olup,  Çukurova-Seyhan-Yüreğir ilçelerini kapsayan tek hat olarak toplu taşımacılık yapmaktadır.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM: Adana’da yaklaşık 650 okulda,  17.000 öğretmen ve 350.000 öğrenci ile ilk ve orta öğretim yapılmaktadır.  Adana’da 1973 yılında kurulan Çukurova Üniversitesi;  16 fakülte,  20 civarında yüksekokul ve 45.000 öğrencisi ile eğitim vermektedir.  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi;  2011’de kurulmuş olup, hazırlık ve teşkilatlanma çalışmaları devam etmekte olup,  2013-14 öğrenim döneminde öğrenci kabul etmeye başlamıştır.  İlin tek Vakıf Üniversitesi olan ve 2013 yılında kurulan Kanuni Üniversitesi’nin hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Çukurova Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

EĞİTİM VE SANAT ETKİNLİKLERİ: Adana’da Altın Koza Film Festivali başta olmak üzere birçok etkinlik düzenlenmektedir.  Sabancı Tiyatro Festivali, İmamoğlu Şevtali Festivali,  Kızıldağ Karakucak Güreş Festivali,  Horzum Yayla Şenliği bunlardan bazılarıdır.  Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu, Tüyap Fuar Merkezi,  Seyhan Kültür Merkezi,  Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi,  Mimar Sinan Kültür Merkezi gibi yerler kültür sanat etkinliklerinde önemli merkezlerdir.
Adana’daki Kütüphaneler:
-İl Halk Kütüphanesi
-Çağdaş Çocuk Kütüphanesi
-Mehmet Sabancı Çocuk Kütüphanesi
-100.Yıl Çocuk Kütüphanesi

SAĞLIK: Adana’da Sağlık hizmetleri;  Sağlık Bakanlığına Bağlı hastane , sağlık ocakları ile Üniversite ve Özel Hastaneler tarafından yürütülmektedir.
Sağlık İl Müdürlüğü:  Mustafa Paşa Bulvarı-Yüreğir. Tlf: 322-3440303
Başlıca Hastaneler:
-Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi…………………Tlf: 322-3386060
-Başkent Üniversitesi Adana Uyg ve Araşt Merkezi…Tlf: 322-3272727
-Adana Devlet Hastanesi………………………………..Tlf: 322-3215752
-Adana Numune Eğitim ve Araştırma Merkezi……….Tlf: 322-3550101
-Adana Çukurova Dr Aşkım Tüfekçi Devlet Hastane..Tlf: 322-2259329
-Adana Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi………Tlf: 322-4316001
-Adana Dr Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları….Tlf: 322-2390475
-Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi………………………….Tlf: 322-2563960
-Özel Acıbadem Adana Hastanesi……………………Tlf: 322-4554444
-Özel Adana Hastanesi…………………………………Tlf: 322-4592222
-Özel Adana Metro Hastanesi…………………………Tlf: 322-4561900
-Özel Can Doğum ve Cerrahi Hastanesi……………..Tlf: 322-4585800
-Özel Çukurova Göz Hastanesi………………………..Tlf: 322-2259494
-Özel Epc Hastanesi……………………………………..Tlf: 322-2600001
-Özel Güney Adana Hastanesi…………………………Tlf: 322-4368888
-Özel Medline Adana Hastanesi……………………….Tlf: 322-4552550
-Özel Meridien Hastanesi……………………………….Tlf: 322-2310202
-Özel Ortadoğu Hastanesi………………………………Tlf: 322-4544430
-Özel Ortapedia Hastanesi……………………………..Tlf: 322-4327777
-Özel Sevgi Can Hastanesi……………………………..Tlf: 322-5166043

Sağlık Ocakları Telefon

————————————–
Akkapı Sağ. Ocağı…………….3612812
Barbaros Sağ. Ocağı………….3615484
Dr.Aygül Karakeçili Sağ. O…  2259807
Dağlıoğlu Sağ. Ocağı………… 4358686
Denizli Sağlık Ocağı…………..4359320
Dumlupınar Sağlık Ocağı…….4354597
Dr. Fethi Zengin Sağ. Ocağı….2320217
Gülbahçesi Sağlık Ocağı………4313972
Karayusuflu Sağ. Ocağı……….4922255
Meydan Sağlık Ocağı…………..3654594
Mehfesığmaz Sağlık Ocağı……2323394
Belediye Evleri Sağ Ocağı……2470340
Enver Kurttepeli Sağ.Ocağı….3515011
Mithatpaşa Sağ.Ocağı…………4355348
Hadırlı Sağ.Ocağı……………….4491236
Eskibey Sağ.Ocağı………………3614079
Gürselpaşa Sağ.Ocağı………….2612300
Fevzipaşa Aydınlar Sağ.Oca…4216202
Küçük Dikili Sağ.Ocağı………..4853015
Büyük Dikili Sağ.Ocağı………..4855819
Fatih Sağ.Ocağı………………….2617097
Reşatbey Sağ Ocağı…………….4541747
Sucuzade Sağ.Ocağı…………….3529435
Şakirpaşa Sağ.Ocağı…………….4281810
Sümer Sağ.Ocağı………………..4595981
Televi Sağ.Ocağı…………………3518350
Yenibey Sağ.Ocağı……………..3518413
Yurt Sağ.Ocağı…………………..2256092
Yolgeçen Sağ.Ocağı……………4487070
75.Yıl Emlakbank Sağ.O……..4322936
Kurtuluş Sağ.Ocağı…………….4311946
100.Yıl Sağ.Ocağı………………2568022
2000 Evler Sağ.Ocağı…………2484668
Mıdık Sağ.Ocağı…………………3615344
Kurttepe Sağ.Ocağı…………….2481214
Yeşilevler Sağ.Ocağı…………..4211243
Sarıhamzalı Sağ.Ocağı…………4452968
Akıncılar Sağ.Ocağı…………….3223743
Afetevleri Sağ.Ocağı……………3218405
19 Mayıs Sağ.Ocağı…………….3225003
K.Karabekir Sağ.Ocağı…………3219833
Kiremithane Sağ.Ocağı………..3210842
K.Köprülü Sağ.Ocağı…………..3217208
M.Akif Ersoy Sağ.Ocağı……….3289701
Ptt Evleri Sağ.Ocağı……………3290433
Ş.Erkut Akbay Sağ.Ocağı……..3296454
Sinanpaşa Sağ.Ocağı…………..3217809
Yavuzlar Sağ.Ocağı……………3238803
Yamaçlı Sağ.Ocağı……………..3113554
Abdioğlu Sağ.Ocağı……………3926282
Belören Sağ.Ocağı………………3762214
Baklalı Sağ.Ocağı………………..3828166
Buruk Sağ.Ocağı…………………3917420
Çelemli Sağ.Ocağı……………….3832259
Cihadiye Sağ.Ocağı……………..3962503
Doğankent Sağ.Ocağı…………..3340023
Geçitli Sağ.Ocağı………………..3935055
Hocallı Sağ.Ocağı……………….3864200
Havutlu Sağ.Ocağı………………3363697
Hacıali Sağ.Ocağı………………..3884302
Kılıçlı Sağ.Ocağı………………….3872121
Haydaroğlu Sağ. Ocağı…………3110792
Kürkçüler Sağ.Ocağı……………3852476
Sofulu Sağ.Ocağı…………………3414222
Suluca Sağ.Ocağı………………..3943515
Solaklı Sağ.Ocağı………………..3732302
İncirlik Sağ.Ocağı……………….3329135
İsmailiye Sağ. Ocağı……………3812020
Yakapınar Sağ. Ocağı…………..3934068
Yeniyayla Sağ. Ocağı……………3772121
Yunusoğlu Sağ. Ocağı………….3884476

SPOR:  Çeşitli dallarda ünlü sporcular yetiştiren Adana’nın Futbolda iki takımı bulunmaktadır.  1940 yılında kurulan Adana Demirspor ve  1954 yılında kurulan Adana spor Türkiye 1. Lig takımlarındandırlar (2013).  Yüzmede Erdal Acet,  Güreşte İsmet Atlı,  f utbolda Fatih Terim;  Adana’da yetişen sporculardandır.  Birçok spor dalında başarılı ünlü sporcu ve takım çıkaran Adana’da ;  Beşocak Stadı başta olmak üzere çeşitli dallarda spor alan ve tesisi bulunmaktadır.

5 Ocak Stadyumu

5 Ocak Stadyumu

TARIM VE EKONOMİ:  Çukurova ; Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının sulama havzasında bulunan verimli topraklardan oluşmuştur.  Adana’da yaklaşık  1.400.000 hektar tarım yapılabilir arazi bulunmaktadır.  Çok eski dönemlerden beri kullanılan bu topraklarda geleneksel ürün olarak tahıl ve imalat sanayinin hammaddesi olan pamuk yetiştirilmektedir.  Pamuk üretimi;  1956 yılında Seyhan Barajı’nın yapımı ve sulama kanallarının devreye girmesi ile önemli ölçüde artmış,  buna bağlı olarak da büyük aile çiftlikleri gelişmiş, pamuk ağaları bol kazanç elde etmiş,  geçici tarım işçisi ihtiyacı kırsal kesim ve diğer bölgelerden karşılanmaya başlanmış,  bölgede imalat sanayi hızla gelişmiştir.  1980 sonrası serbest ekonomi ve dışa açılım politikaları sonunda, rekabet şartları nedeniyle pamukta gerileme devrine girilmiş,  Çukurova çiftçisi,  alternatif ürün arayışına girmiştir.  bu dönemde soya fasulyesi,  mısır ve bostancılık (karpuz-kavun) üretim alanları genişlemiştir.  Adana’da tahıl üretimi de önemli bir yer tutmaktadır.  Son dönemde Sebze ve meyve üretim sahaları da gittikçe genişlemektedir.  Bir diğer alan naranciye üretimi olup, bu alanda da sürekli gelişme ve genişleme mevcuttur.  Adana bölgesinde ayçiçeği ve zeytin sahaları da artmaktadır.
Adana’da küçük atölye ve imalathanelerle başlayan sanayileşme,  1956’da Seyhan Barajı ve hidroelektrik santralı yapımı sonrasında,  sanayi kuruluşları artmaya başlamış,  bölgede üretilen hammadde nedeniyle bilhassa imalat ve tekstil sanayi çok hızlı bir şekilde gelişmiştir.  1970’li yıllarda 10.000’den fazla işçi çalıştıran işyerleri oluşmuştur.  Bu da Adana’ya işgücü göçünü hızlandırmış,  sürekli şehir büyümüştür.  1980 sonrasında,  tekstil sanayi çökmeye başlamış,  dev kuruluşlar birer birer kapanmıştır.  Adana bölgesinde tekstil sanayi haricinde;  bitkisel yağ,  çimento,  suni elyaf sektörleri önemli yer tutmaktadır.  Kurulan küçük sanayi siteleri ve Sabancı Organize Sanayi Sitesi ile Adana ekonomisi toparlanmaya ve gelişmeye devam etmektedir. Madencilikte Adana’nın Aladağlar bölgesinde krom,  Feke’de Demir yatakları işletilmekte olup,  Tufanbeyli’de linyit işletmesi için hazırlıklar sürmektedir.

BÜYÜK ALIŞ-VERİŞ MERKEZLERİ:

-Metro:  Yeşiloba-Seyhan-Carrefoursa: 100.Yıl-Seyhan
-Real (M1):  Öğretmenler Bulvarı-Seyhan
-Optimum:  Hilton Kavşağı-Yüreğir

TARİHİ YAPILAR:
Taşköprü:  Şehir içinden geçen Seyhan Irmağı üzerinde bulunan ve Romalılar döneminde yapılan bu eser,  kullanılmaya devam edilen en eski köprüdür.
Büyük Saat Kulesi:  1882 yılında inşaa edilmiş olup,  35 mt yükseklikte olup kare prizma şeklindedir.
Tuz Hanı:  Ulu camii yanında bulunan Tuz Hanı;  1497 yılında Ramazanoğulları döneminde yapılmış olup,  selamlık, mescid ve hamam bölümleri bulunmakta iken tarihi süreç içerisnde hasar görmüş,  bir dönem tuz satış merkezi olarak kullanılmıştır.  Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, restarasyonuna devam edilmektedir (2013)
Kazancılar Çarşısı:  Osmanlı döneminde,  esnafın bir araya gelerek oluşturduğu, ağaç ve bakır eşyaları gibi el sanatlarının üretim bölgesi.
Ulu Camii:  1541 yılında Ramazanoğulları döneminde yapılmıştır.  Siyah ve beyaz mermerin birlikte kullanıldığı bir eser olup,  Ulu Camii mahallesi, Kızılay caddesindedir.
Yağ Camii: 1501 yılında,  Kiliseden camii’ye çevrilmiş bir eser olup,  daha sonra medrese de ilave edilmiştrir.  Önceden Eski Camii olan adı,  önünde kurulan yağ pazarı sonrasında Yağ Camii’ye çevrilmiştir.
Ağca Mescid:  1409 yılında,  Selçuklular Döneminde yapılmıştır.
Hasan Ağa Camii:  1558 yılında, Ramazanoğulları’nca yaptırılmıştır. Ali Dede mahallesindedir.
Mestenzade Camii:  1682 yılında yapılmıştır.  Mestanzade Mahallesinde.
Alemdar Mescidi: 1748 yılında yaspılmıştır. 5 Ocak Mahallesindedir.
Şeyhoğlu Camii:  1758 yılında yapılmış olup,  Kayalıbağ Mahallesinde.
Şefika Hatun Camii:  Kayalıbağ Mahallesinde olup,  1915 yılında yapılmıştır.
Bebekli Kilise: 1890 yılında yapılmış olup,  Tepebağ Mahallesindedir.
Çarşı Hamamı:  1529’da Ramazanoğulları döneminde yapılmış olup,  Büyük Saat Kulesi karşısındadır.
Irmak Hamamı:  1594 yılında yapılmış olup,  Eski Valilik yanı,  Ulus Parkı karşısındadır.
Mesten Hamamı:  1682 yılında yapılmış olup,  Küçük saat civarı,  Saydam Caddesi girişindedir.
Yeni Hamam: Sarıyakup mahallesi’de bulunan bu hamam,  1720 yılında yapılmış olup, depremde hasar görmüştür.
MÜZELER:
Adana Arkeoloji Müzesi:  1924 yılında kurulan ve iki defa yer değiştiren müze,   1972 yılında bugünkü bulunduğu yere taşınmıştır.  Çukurova çevresindeki kazılarda çıkarılan ve bölge tarihine ışık tutan önemli eserler sergilenmektedir.  Sabancı Merkez Camii yanındadır.
Adana Etnoğrafya Müzesi:  Arkeoloji müzesinin yeni yerine taşınması sonrası,  1983 yılında Etnoğrafya Müzesi kuruldu.  Bölge insanının yaşam tarzını yansıtan eşyalar sergilenmekte olup,  Kuruköprü Mahallesi’ndedir.
Atatürk Evi Müzesi:  Atatürk’ün 1923 yılında konakladığı ev,  1981 yılında müze olarak düzenlenmiştir.  Müzede;  Atatürk ile ilgili fotoğraf ve belgeler sergilenmektedir.  Seyhan Caddesi’ndedir.
YENİ ESERLER:
dscf2044ik059_full
Sabancı Merkez Camii: 52.600 m2 arazi üzerine kurulan ve 6.600 m2 kapalı alanı bulunan Camii;  1998 yılında tamamlanmış olup,  en büyük camiilerden biridir.  6 minaresi,  32 mt çaplı ve  54 mt yüksekliğe sahip kubbesi vardır.  Aynı anda 28.500 kişinin ibadet edebileciği camii Merkez Park bitişiğinde ve Seyhan Irmağı kıyısındadır.
Ramazanoğlu Camii:  Yapımına 2006 yılında başlanan ve halen devam etmekte olan (2013)  Camii; Adana’nın ikinci büyük camiisidir.  Toros Mahallesi, Engelliler Parkı yanındadır.

101_0079FF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFGEZİP GÖRÜLECEK YERLER:
Adana’nın ortasından geçen Seyhan Nehri kıyıları;  park ve yürüyüş parkurları haline getirilmiştir.  Sabancı Merkez Camii’nin kuzeyinde kurulan Merkez Park;  Galeria’ya kadar devam eden büyük bir alana sahiptir. Eski Baraj civarında, Dilberler Sekisi yürüyüş ve dinlenme alanlarına,  yine Seyhan Baraj kıyıları, dinlenme mesire yeri olarak dizayn edilmiştir. Atatürk Parkı, Hayal Park,  İnönü Parkı,  Ulus Parkı başta olmak üzere, şehir merkezinde dinlenme amaçlı birçok park bulunmakltadır.  Şehir dışına çıkmak isteyenler için; Yumurtalık,  Karataş ve Tuzla plajları ile Kozan’da Dağılcak, Karaisalı’da Yerköprü ve Dokuz Oluk gibi mesire yerleri vardır. Yerköprü mesire alanı; Karaisalı ilçe merkezine 13 km mesafede olup, çakıt suyu havzasındadır. Dokuzoluk Piknik alanı;  Merkez Boztahta köyü sınırları içerisinde, Eğlence çayı havzasında bulunan; çınar ağaçlarının gölgesinde, serin kaynak sularının bulunduğu güzel bir mesire alanıdır. Adana’ya 67 km,  Karaisalı İlçe merkezine ise 27 km uzaklıktadır. Karaisalı-Çukur köyü-Merkez Boztahta yolu ile veya Karaisalı-Beydemir-Eğlence yolu üzerinden Cingöz’de M.Boztahta köy yoluna dönülerek gidilebilir. Şimdilik gıda temin etme imkanı olmadığından, gideceklerin hazırlıklı gitmelerinde fayda vardır. Ayrıca, kış ve yaz aylarında piknik amaçlı gezinti yerlerinden Akçatekir civarında Karboğazı piknik alanı bulunur. Bilhassa kış ve bahar aylarında karlı alanda bir hafta sonu gezintisi için uygun bir alandır. Adana veya Pozantı istikametinde otoyoldan gelenler, Akçetekir gişesinden çıkarak Tekir-Mersin eski  yolu üzerinde ilerleyerek (Batı yönünde) 3-4 km sonra piknik ve kar alanına ulaşırlar. Bu bölge tarihi açıdan da, Milli Mücadele’de Fransızların yenildiği ve komutanlarıyla birlikte esir alındığı bölgedir. 100_0030


OTELLER:

-Adana Hiltonsa
Seyhan Irmağı kıyısı-Yüreğir
-Adana Anemon Otel
Yeni Mahalle-Seyhan
-Adana Saray Otel
Kızılay Caddesi-Seyhan
-Adana Plaza Otel
Hastaneler Kavşağı-Seyhan
-Airport Otel
Yeşiloba Mh-T.Cemal Beriker Bulv-Seyhan
-Antana Otel
Yeşilyurt Mh-İbo Osman Cd-Seyhan
-Adana Park Otel
Döşeme Mh-Kurtuluş Cd-Seyhan
-Akkoç Butik Otel
Cemalpaşa Mh-Seyhan
-Çukurova Park Otel
Kuruköprü Mh-Seyhan
-Doruk Otel
İnönü Bulvarı-Seyhan
-Ekinci Garden Otel
Reşatbey Mh-Adana
-Erten Otel
Sefa Özler Cd-Seyhan
-Emir Royal Otel
Kuruköprü Mh-Seyhan
-Edis Premier Otel
Belediye Evleri-Zahit Akdağ Bulv-Çukurova
-İnci Otel
Kurtuluş Cd-Seyhan
-İbis Otel
T.Cemal Beriker Bulv-Seyhan
Kaya Premim Otel
T.Cemal Beriker Bulvarı-Seyhan
-Kristal Otel
Özler Cd-Seyhan
-Masel Otel
Adnan Kahveci Bulv-Seyhan
-Mercan Otel
Küçük Saat-Seyhan
-Mavi Sürmeli Oteli
İnönü Cd-Seyhan
-Madi Otel
Seyhan Belediyesi karşısı-Seyhan
-Otel Le Grand
Yeni Otogar karşısı-Seyhan
-Otel Bosnalı
Seyhan Cd-Seyhan
-Ömür Otel
Kurtuluş Cd-Adana
-Polat Elit Otel
Kızılay Cd-Adana
-Park Royal Otel
Sefa Özler Cd-Seyhan
-Riva Reşatbey Otel
Reşatbey Mh-Seyhan
Seyhan Oteli
T.Cemal Beriker Bulvarı-Seyhan
-Sürmeli Otel
Özler Cd-Seyhan
-Sedef Otel
T.Cemal Beriker Bulvarı-Seyhan
Sheraton Adana Otel (yapımı devam ediyor-2013)
Seyhan Irmağı kıyısı-Yüreğir
-Şenbayrak Oteli
Sefa Özler Cd-Seyhan
Şehri Saray Otel
Reşatbey Mh-Seyhan
-Ünver Otel
Çakmak Cd-Seyhan
-Zaimoğlu Oteli
Kuruköprü-Özler Cd-Seyhan
-Ziyapaşa Park Otel
Ziyapaşa Bulvarı-Seyhan

YEMEK VE İÇECEKLER: Adana’nın adıyla özdeşleşmiş kebabı, kıymadan yapılan en önde gelen yemeğidir. Sarımsak ve baharatlı olanına da Beyti denilmektedir. Kuşbaşı veya tikede diğer kebap türüdür.

kebap

Adana Kebabı

salgam

Şalgam

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Yemekler
-Yaprak sarması
-Patlıcan-biber dolması
-İçli Köfte
-Sarımsaklı köfte
-Yüksük Çorbası
-Kısır
-Mantı
-Şırdan

İçecekler:
-Şalgam Suyu
-Aşlama
-Ayran
Tatlılar:
-Halka Tatlı
-Bici Bici
-Bandırma

ÖNEMLİ TELEFONLAR:

 • Adana Valiliği:(322) 4592743
 • Çukurova Bld…(322) 2398800
 • Seyhan Bld…..(322) 4327474
 • Sarıçam Bld….(322) 3414109
 • Yüreğir Bld….(322) 3216161
 • Polis İmdat……… 155
 • Alo Trafik…………154
 • Zabıta…………….. 153
 • Jandarma……….. 156
 • Ambulans……….. 112
 • Yangın…………….110
 • Sağlık Danışma….184
 • Nöbetçi Eczane…118
 • Elektrik Arıza……186
 • Vergi Danışma…. 189
 • Orman Yangını… 177
 • Cenaze Hizmet….188

——————–
Kaynaklar:
Çukurova Üniversitesi
Adana Büyükşehir Belediyesi
Sağlık İl Müdürlüğü
Vikipedi

6 Ekim 2013 Saat : 9:38
ADANA için yorumlar kapalı

Yorumlara kapalı.

Bizi takip edin

 Son Yazılar FriendFeed

Son Yazılar

%d blogcu bunu beğendi: