İBN-İ RÜŞD


Meşşâi Okulunun son temsilcisi, Filozof, Fakih, Hekim ve Astronom                              
1120 yılında (Bazı kaynaklara göre 1126) Endülüs’ün Kurtuba şehrinde doğdu.  Adı ‘Ebü’l Velîd Muhammed bin Ahmed bin Muhammed el-Kurtubî’dir.  Ehli sünnet âlimi olan dedesi Muhammed İbn-i  Rüşd’e nisbetle İbn-i Rüşd adıyla meşhur olmuştur.

Kendisi gibi babası ve dedesi de Kurtuba’da kadılık yapmışlardır. Aristo’nun felsefi doktrinini esas alarak, eserlerini şerhetmesi nedeniyle; İslâm âleminde ‘Şarih’, Latin dünyasında ‘Commentator’ ünvanı ile tanınmış, Avrupa’da ise ‘Averroes’ olarak kayıtlarda yer almıştır.
İbn-i Rüşd küçük yaşlarda iken tahsil hayatına başlayıp, temel dini ilimleri babasından öğrendi. Hafız Ebû Muhammed bin Rızk’tan fıkıh dersleri aldı.  İmam Malik’in ‘el-Muvatta’ adlı eserini ezberledi. Ebü’l Kasım İbn-i Beşkuvâl’den fıkıh ve hadis dersleri okudu.  Bu ilimlerin yanında Ebû Bekir İbnü’l-Arabi’nin öğrencilerinden tıp ve matematik öğrendi. Ebû Cafer ve Mâzeralı Ebû Abdullah’tan icâzet aldı. Yine çocukluk yıllarında gittiği İşbiliye’de, bir süre İbn-i Bâcce’den  ders aldı. Merakeş’te astronomi alanında çalışmalar yaptı.
1169’da, Filozof İbn-i Tufeyl ile tanışarak onunla dostluk kurdu.  Bu ona Sultan Ebû  Ya’kub Yusuf ile tanışma fırsatı ve sultanın zengin kültür muhitine girme imkanını getirdi.  Bu dönemde İbn-i Tufeyl’in sohbetlerine katılması, İbn-i Rüşd’ün felsefeye ve bilime karşı merakını artırdı. Felsefe ve tıpla ilgili eserleri toplamaya ve incelemeye ağırlık verdi. Bu çalışmalar sırasında, Aristo’nun eserlerini de incelemeye başladı. 1169’da İşbiliye Kadılığına tayin edildi ve hükümdarın isteği doğrultusunda Aristo’nun eserlerini şerhetmeye başladı. Aristo’nun ‘Eczâ-ül Hâyevan’ adlı eserine şerhi sürdürürken, kaynak eser yetersizliği ve işlerinin yoğunluğundan yakındı. 1171’de Kurtuba başkadılığına getirildi. Bu dönemde ilmi çalışmalarına ve eser yazmalarına devam ederken, diğer yandan da görevi gereği çıktığı seyahatlerde yine ilmi çalışmalarını sürdürdü.  1178’de Fas’ta ‘Cevherü’l Felek’i, 1179’da İşbiliye’de ilâhiyata dair bazı kitaplarını tamamladı.  
1182’de Ebû Ya’kûb Yûsuf, onu İbn-i Tufeyl’in yerine özel hekimliğini yapması için; yeniden Merakeş’e davet etti. 1184 yılında halife vefat edince, yerine geçen oğlu el-Mansur’un da saray doktorluğuna devam eden İbn-i Rüşd, el-Mansur’dan yakın ilgi ve saygı gördü. Ancak fukahanın önderliğini yaptığı bir grup, İbn Rüşd’ün fikirlerinin İslâm dininin esaslarına ters düştüğü gerekçesiyle hükümdara şikayetde bulundular. Şikayetlerin artarak sürmesi üzerine, hükümdar Kurtuba camiinde tarafları dinleyip kararını verdi. Bu kararla İbn-i Rüşd ile birlikte Ebû Caf’er ez-Zehebi, Bicâye kadısı Ebû Abdullah Muhammed İbrahim, Ebü’r Rebiel-Kefif, Ebü’l Abbas el_Karâbi başta olmak üzere dönemin birçok âlimi; Elisâne’de zorunlu ikâmete tabi tutuldu. Halkın ısrarlı talebi üzerine bir müddet sonra sürgün kaldırılarak, Ebû Yusuf el-Mansur tarafından Merakeş’e davet edilen İbn-i Rüşd, daveti kabul ederek oraya gittiyse de, kısa bir süre sonra (11 Aralık 1198) vefat etti.  Merakeş’e defnedilen naaşı, üç ay sonra memleketi Kurtuba’ya nakledilerek; İbn-i Abbas mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi. İbn-i Rüşd’ün oğulları, Endülüs’ün değişik merkezlerinde kadılık görevlerinde bulundular. Yetiştirdiği öğrenciler de, kendisinden sonra Endülüs ve Magrib’de kadılık ve müderrislik yaptılar.
Eserleri, Avrupa dillerine çevrilerek ders kitabı olarak okutuldu.   
Görüşleri:
Aristo’nun mantık alanındaki eserlerine şerhler yazan İbn-i Rüşt, bu alanda kendi de kitaplar yazmıştır. Aristo ve Müslüman filozofların çalışmalarından faydalanmış ama kendine özgü bir metot geliştirmiştir. Farabi gibi O’da dille düşünce arasındaki ilişkiyi değerlendirmiş; dilin yöresel, düşüncenin ise evrensel olduğunu belirtmiştir. Arapça ile Grekçe’nin cümle yapısı üzerindeki farklılığın üzerinde de duran filozof, lafız ile mana arasındaki karışıklığı gidermek için; semboller kullanmanın daha uygun olacağını söylemiştir. Bu söylemiyle de sembolik mantığa gidişin adımlarını atmıştır. Akılcılığı öne alan İbn-i Rüşd, fukâha, kelamcılar ve filozofların her zaman başvurdukları bir yöntem olan kıyas konusuyla da çok ilgilenmiştir.  Ancak, O’na göre delil getirmenin önemli bir aracı olan kıyas, şekil bakımından bir sonuç verse de; akıl yürütme yöntemi olarak çok güçlü bir konuma sahip değildir. Bu nedenle her burhan kıyas, fakat her kıyas burhan değildir. Formu ile maddesi örtüşen kıyas anlamına gelen burhan, tamamen sebeplere ilişkin bilgiler verirken; öncülleri meşhur kıyas demek olan cedel, daha az güvenilir bilgi sağlar.
İbn-i Rüşd’ün Aristo kaynaklarına yaptığı şerhler dışındaki eserlerinin asıl konusunu metodoloji oluşturur. Daha fazla külliler üzerinde durur. Örneğin tıpla ilgili ‘el-Külliyat’ı kaleme alırken, tıbbın müfredatını ilgilendiren ilaçlara değinmez; bu konuyu başkalarına havale eder.  Yine konusu fıkıh olan ‘Bidâyetü’l Müctehid’de de aynı şekilde, fukahanın üzerinde ittifak veya ihtilâf ettikleri genel konuları delilleriyle açıklamaya çalışır. Aristo’nun eserlerini şerhederken, filozofun anlayış,  kendini ifade ediş şekli ve ilkelerine bağlı kalarak; yani Aristo gibi davranmaya özen göstererek yorumlar yapar. O’na olan hayranlığını, Aristo’nun sistematiğinin başka hiçbir filozofta görülmediği tezinden dolayı olduğunu belirtir. Aristo’nun düşünce sistemine bu şekilde bağlı kalmakla birlikte, kendi inanç sistemiyle çelişen konularda; O’nun doktrinin özüne dokunmadan; İslâmi ilkeleri de rencide etmeyecek şekilde te’viller yapar.    
İbn-i Rüşd, vahy ile felsefenin birbirinden bağımsız olarak, nasıl anlaşılıp değerlendirilebileceği konusunda tespitler yapmaya çalışır.  Ancak O’na gör bunu yaparken de; bu ikisi arasında biri diğerini geçersiz kılmayacak biçimde sağlam bağlantılar kurulmalıdır. Bu konuda öncelikli hedef din ve felsefenin konumunu kendi bütünlükleri çerçevesinde tespit etmek, sonra da ikisi arasındaki ortak noktaları belirlemek olmalıdır. Din ve felsefenin kendilerine özgü esasları ve prensipleri olması nedeniyle, birbirlerinden farklı olmaları normaldir. Sonuç olarak bunlardan biri hakkında düşünce üretecek kişinin, o disiplinin ilkelerini benimseyip kabul etmesi gerekir.
Akılcılığı öne alan İbn-i Rüşd, akıl ile vahyin uyum halinde olduğunu belirtir. Filozof, hakikatin tek olduğunu; dini söylem ile felsefi söylemin arasındaki farklılık, gerçeğin anlatılması ve açıklanması noktasında; her iki disiplinin ilkeleri ve kullandığı yöntemlerden kaynaklanır. Akıl burhan yöntemini kullanır. Vahyin hedefi ise hem akla, hem hisse, hem de hayale hitap etmektir. Metodunda te’vil yöntemini ana unsur alan İbn-i Rüşd, vahiyde te’vil edilebilecek ve edilemeyecek hususlar olduğunu söyler. O’na göre İslâmın üç temel ilkesi olan Allah’a, Peygamberlere ve Ahiret gününe imân konularında asla te’vile yer yoktur. Bunların dışındaki konularda dil kurallarına riayet edilmesi, dini söylemin iç bütünlüğünün bozulmaması ve bunu yapacak kişilerin yeterli bilgi düzeyine sahip olması şartıyla usulüne uygun olarak te’vil yapılabilir. Filozofun dinle felsefeyi uzlaştırmak için harcadığı  çabalar ve  o’nun akıl-vahiy ilişkisiyle ilgili görüşleri hem kendi döneminde hem de sonrası dönemlerde  en çok tartışılan fikirleri arasında yer alır.
İbn-i Rüşd filozoluğunun, fâkıhlığının yanında zamanının en büyük hekimlerinden biridir. Devrinin önemli bilginlerinden tıp dersleri alan ve önemli hekimlerle birlikte çalışma imkânı bulan İbn-i Rüşd, aynı zamanda saray hekimliği de yapmış ve en büyük doktorlardan biri olmuştur. Bu alanda ‘el-Külliyat’ başta olmak üzere yirmiüç kitap yazmıştır. Tıbbın amacının, hastalıkları iyileştirmekten daha çok bedeni bunlardan korumak olduğunu belirtir. ‘el-Külliyat’ta anatomi, fizyoloji, pataloji, terapi, hijyen ve tedavi konularını ele alan hekim; eserlerinde insanın tabii, biyolojik ve psikolojik güçleri üzerindeki görüşlerini açıklar. Göz ve retina konusundaki çalışmalarıyla, oftalmolojinin gelişiminde büyük katkı sağlamıştır. Doktorların konsultasyon yapmalarının faydaları üzerinde de durmuştur. Hem kadılığı hem de hekimliği bir arada yürütmesi, O’nu tıpla fıkıh arasında bağlantılar aramaya sevk etmiştir.
İbn-i Rüşd, astronomi alanındaki çalışmaları ve yazdığı dört eserle de, kendisinden sonraki bilginler üzerinde de etkili olmuştur.  
Bazı Eserleri:
-Bidâyetü’l-Müctehid
Mil’ül-aybe bimâcümi’a bi-tûli’l-gaybe fi’l-vicheti’l vecihe ile’l Haremyn Mekke ve Taybe
-Tehâfütü Tefâüti’l-felasife
-Kitâb fi usûli’l-Fıkh
-Makâle fi’l cem beynei’tikadi’l_meşşa’in ve’l mütekellimin min ulemâ’il-İslâm fi keyfiyeti vucûdi’l âlem fil kıdem ve’l hudûs
-Kitâb fi’l fahş  an mesâ’ile vaka’at fi’l-ilmi’l-ilâhi fi kitabi’ş-Şifâ
-el-Külliyât fit-tıb
-et-Tahsil
-Kitabü’l Hayevân
-Makâle  fi’l Kıyas
-Muhtasar-ı Mecisti
-Makâle fi cevheri’l Felek

 

———————————————————————————————————–
Kaynak: TDV  İslâm Ansiklopedisi

19 Şubat 2018 Saat : 5:05

İBN-İ RÜŞD Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Bizi takip edin

 Son Yazılar FriendFeed

Son Yazılar

%d blogcu bunu beğendi: